بذر درخت صابون Noltea africana

بذر درخت صابون Noltea africana

بذر درخت صابون Noltea africanaنامهای  درخت صابون به انگلیسی:
soap glossy-leaf, noltea, soap bush, soap dogwood (Eng.); seepblinkblaar, seepbos
(Afr.); umkhuthuhla, amaluleka, iphalode, umglindi (isiXhosa), umahlahlakwa,
umaluleka (isiZulu)درختچه ای تزیینی همیشه سبز و کوتاه با حداکثر ارتفاع گیری چهارمتر که بومی جنوب
ناحیه کیپ آفریقای جنوبی می باشد. درارای گلهای معطر سفید رنگ می باشد.از برگهای این درختچه برای تولید کف در آب به عنوان شوینده می توان استفاده کرد.
بومیان با مالیدن برگهای این درختچه درون آب تولید کف صابونی برای شستشو می کنند.دارای ساقه ای بنفش با برگهای براق می باشد.
درختی است سریع الرشد در محیط آفتابی و نیمه آفتابی رشد خوبی دارد.خاک مناسب 
برای این درختچه خاک لومی غنی شده با خاکبرگ می باشد.
نحوه کاشت بذر درخت صابون:بذرها را در ترکیب خاکبرگ کاسه و پیت ماس کاشته در جای گرم قرار داده و 
مواظب خشک نشدن خاک سطح سینی کاشت خواهیم بود.هر بسته حاوی چهار عدد بذر درخت صابون
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی