بذر رزآبی درون زرد blue rose yellow heart

بذر رزآبی درون زرد blue rose yellow heart

رزآبی درون زرد blue rose yellow heart
روش کاشت بذر گل رز:

بذرهای گل رز قبل از کاشت باید به طور کامل تمیز و استرلیزه شوند تا وقتی 
که کاشته می شوند خراب نشوند.
به همین خاطر ابتدا بذرها را کاملا تمیز می کنیم و بعد آنها را در مخلوط آب
با 5% وایتکس غوطه ور می کنیم تا کاملا ضدعفونی شود. معمولا دوقاشق
چای خوری به ازای هر لیوان.
بعد بذرهای ضدعفونی شده را در ماسه استرلیزه مرطوب درون نایلون می ریزیم
و درب آنرا شل می بندیم و برای ده هفته در یخچال قرار می دهیم.
رطوبت ماسه ها باید به گونه ای باشد که وقتی آنها را مشت می کنیم به هم بچسبند
ولی آب از آن نچکد.
بهتر است نایلون حاوی شن و بذرها را درون ظرف درب دار مثل سطل ماست 
قرار داده و در یخچال قرار دهیم.
رطوبت مخلوط را هر از گاهی چک می کنیم تا اگر کم شده بود دوباره با
اضافه کردن آب رطوبت مخلوط حفظ شود.
و بعد از ده هفته بذرها را درون خاک در گلدان می کاریم.

می توانیم از همان ابتدا بذرها را در سینی کشت در خاک بکاریم و روی
سینی را با نایلون بپوشانیم و در یخچال قرار دهیم و هر از چند گاهی سینی را 
چک کنیم تا اگر رطوبت کم کرده بود چند قطره آب به آن اضافه کنیم.

هر بسته حاوی هشت عدد بذر