بذر کدوی Pak Tam Lung

بذر کدوی Pak Tam Lung

بذر کدوی پاک تام  Pak Tam Lung

نامهای کدوی پاک تامبه انگلیسی:
Fresh Ivy Gourd

 کدویی به اندازه دو بند انگشت که به راحتی در باغچه و روی فنسها رشد می کند.و

برای پخت در سوپها مورد استفاده قرار می گیرد.نحوه کاشت بذر کدوی پاک تام

بذرها را دواده ساعت در آب می خیسانیم و بعد در زیر لایه دو سانتی خاک می کاریم.هر بسته حاوی پنج عدد بذر 
بذرها تهیه شده از  تایلند