بذر بونسای عروسک خیمه شب بازی koelruteria

بذر بونسای عروسک خیمه شب بازی koelruteria

درختچه بونسای عروسک خیمه شب بازی ژاپنی   koelruteria

کاشت بذر درختچه عروسک خیمه شب بازی ژاپنی

برای کاشت بذرهای درختچه عروسک خیمه شب بازی ژاپنی ابتدا آنها را در آب گرم
می ریزیم وبرای 24ساعت در آن می خیسانیم تا بذرها به زیر آب برود اگر بعد
"> از 24 ساعت بذرها زیر آب نرفت این زمان را تا 48 ساعت تمدید می کنیم و
"> بعد از این زمان بذرهای شنارور را به وسیله چاقو یا سمباده خراش می دهیم 
تا پوسته آن اجازه جذب رطوبت را به بذرها بدهد بدیهی است با بذرهایی که 
به ته ظرف ما افتاده اند کاری نداریم فقط پوسته محکم بذرهای شناور را خراش می دهیم..  


 بذر ها را سپس درون ماسه مرطوب قرارداده و درون یک نایلون, مخلوط ماسه
و بذرهای درختچه  عروسک خیمه شب بازی ژاپنی را می ریزیم و سر نایلون را می بندیم تا رطوبت آن خارج نشود. رطوبت ماسه ها باید به اندازه ای باشد که که وقتی آنها را مشت می کنیم به
هم بچسبند ولی از آنها آب نچکد. نایلون را درون ظرف درب دار قرار داده (مثل شیشه خالی مربا دبه ماست و ...)
و برای سه یا چهارماه درون یخچال می گذاریم.
هر دوهفته نایلون را چک می کنیم تا رطوبت ان به هر دلیلی از بین نرفته باشد 
و اگر زودتر از صد روز مطابق عکسها اثار جوانه زنیظاهر شد بذرهای بونسای
عروسک خیمه شب بازی ژاپنی را درگلدان می کاریم. همه بذرها را چه انها که 
جوانه زدهو چه انهایی که هنوز جوانه نزده.
و بعد از ان بذرها را درون گلدان می کاریم. 

هر بسته حاوی شش عدد بذر