بذر درختچه بونسای پنج انگشت vitex

بذر درختچه بونسای پنج انگشت vitex

درختچه بونسای پنج انگشت Vitex agnus castus

نامهای پنج انگشت به انگلیسی
Vitex agnus-castus, also called vitex, chaste tree, chasteberry, Abraham's balm, lilac chastetree,or monk's pepper

کاشت بذر درختچه بونسای پنج انگشت
بذرهای درختچه را 24 ساعت در آب ولرم می خیسانیم و بعد از آن در عمق نیم سانتی
خاک درون گلدان می کاریم و روی گلدان را با نایلون می پوشانیم و گلدان را در جای گرم با
نور کامل آفتاب قرار می دهیم. 


هر بسته حاوی هشت عدد بذر