بذر فانوس ژاپنی chinese lantern

بذر فانوس ژاپنی chinese lantern

فانوس ژاپنی chinese lantern


نامهای فانوس ژاپنی به انگلیسی
 Physalis alkekengi (bladder cherry, Chinese lantern, Japanese-lantern, strawberry groundcherry, or winter cherryعکس بالا متعلق به فروشگاه فروش فانوس ژاپنی در ژاپن

کاشت بذر گیاه فانوس ژاپنی

بذر فانوس ژاپنی را شش ساعت درون آب گرم می خیسانیم و بعد بین 
دو دستمال کاغذی قرار می دهیم و آنرا با اسپری مرطوب می کنیم .
و دستمالهای حاوی بذر گیاه فانوس ژاپنی را درون نایلون می گذاریم و 
درب نایلون را کیپ می نماییم تا رطوبت درون آن از نایلون خارج نشود.

نایلون حاوی بذرهای فانوس ژاپنی را در گرمترین جای اتاق قرار می دهیم 
(مثلا بالای شوفاژ نزدیک سقف) و بعد از جوانه زدن بذرها را به گلدان منتقل می کنیم.

هر بسته حاوی دوازده عدد بذر