بذر نخل ماکارتور Ptychosperma macarthurii

بذر نخل ماکارتور Ptychosperma macarthurii

بذر نخل ماکارتور Ptychosperma macarthuriiنامهای نخل ماکارتور به انگلیسی:
Ptychosperma macarthurii, known as the Macarthur palm

 نخلی است که در مناطق ایزوله در کویینز لند استرالیا و گینه جدید به صورت بومی 
رشد می کند. به عنوان گیاهی تزیینی داخل منزل مورد استفاده قرار می گیرد.
احتیاج به محیط پرنور برای رشد دارد. رطوبت را ترجیح می دهد و خاک غنی که به
راحتی آب را از خود عبور دهد. هر چند که به کم آبی مقاوم است ولی ترجیح 
می دهد که به طور منظم آبیاری شود

به خصوص در فصول گرم سال. تقریبا  فاقد بیماری یا آفت جدی می باشد و معمولا 
به وسیله پاجوش یا بذر تکثیر می شود.

نحوه کاشت بذر نخل ماکارتور
به راحتی با بذر تکثیر می شود.بذرها را 24 ساعت در آب می خیسانیم و بعد 
در عمق 2سانی خاک می کاریم و معمولا سه ماه سبز شدن این بذر طول می کشد.
هر بسته حاوی پنج عدد بذر  نخل ماکارتور
بذرها تهیه شده از تایلند