بذر ساکولنت پوزه ببری Faucaria tigrina

بذر ساکولنت پوزه ببری Faucaria tigrina

بذر ساکولنت پوزه ببری Faucaria tigrinaنامهای  ساکولنت پوزه ببری به انگلیسی:
Shark's Jaws, Tiger Jawsبومی آفریقای جنوبی بدون ساقه و جمع جور البته با گذشت زمان یک تنه کوچک چوبی شکل می گیرد.
گونه پوزه ببری از گونه های دیگر فوکاریو تیغ بیشتر وبلندتری دارد.


 
نحوه کاشت بذر ساکولنت پوزه ببری:بذرها را روی خاک کاکتوی قرار داده و با نوک انگشت فشار مختصری روی آن می آوریم تا روی خاک مستقر شود 
و سپس روی گلدان  رو با نایلون پوشانده و در جای پرنور و گرم قرار می دهیم.هر بسته حاوی ده عدد بذر ساکولنت پوزه ببری
بذرها تهیه شده از جنوب آفریقا