بذر ساکولنت کراسولا برگ نقره ای Crassula arborescens

بذر ساکولنت کراسولا برگ نقره ای Crassula arborescens

بذر ساکولنت کراسولا برگ نقره ای Crassula arborescensنامهای ساکولنت کراسولا برگ نقره ای به انگلیسی:
Crassula arborescens, the silver dollar plant 
کراسولا برگ نقره ای بومی کیپ غربی آفریقای جنوبی می باشد.به صورت بوته ای رشد می کند و تا یک متر
هم ارتفاع می گیرد.ساکولنتی مقاوم به کم آبی است و به عنوان گیاه تزیینی مورد استفاده قرار می گیرد.
و به شدت به یخبندان حساس است.
نحوه کاشت بذر ساکولنت کراسولا برگ نقره ایخاک مناسب 2قسمت کمپوست یک قسمت ماسه 1میلی متر یک قسمت پرلیت.
مانند بذر کاکتوسها در روی خاک استرلیزه شده بذرهای استرلیزه شده را مستقر
می کنیم و آنها را مر طوب نگه می داریم.

هر بسته حاوی پنج عدد بذر  ساکولنت کراسولا برگ نقره ای
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی