بذر انگشت آرگیرودرما argyroderma fissum

بذر انگشت آرگیرودرما  argyroderma fissum

بذر انگشت آرگیرودرما  argyroderma fissum
نامهای انگشت آرگیرودرمابه انگلیسی:
Finger argyroderma, False stoneflower  انگشت آرگیرودرما یک ساکولنت مینیاتوری توپی شکا که حداکثر 20ساتیمتر ارتفاع می گیرد و 30 سانت 
نیز پهنای آن در صورت رشد کامل می شود.مجمو عه زیادی از برگهای آبی سبز رنگ به شکل انگشت تولید می کند. 
بومی ناحیه غربی کیپ آفریقای جنوبی می باشد.
نحوه کاشت بذر انگشت آرگیرودرمادر روی خاک استرلیزه شده بذرهای استرلیزه شده را مستقر
می کنیم و آنها را مر طوب نگه می داریم.
هر بسته حاوی پنج عدد بذر انگشت آرگیرودرما
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی