بذر ساکولنت ستاره دریایی stapelia gigantea

بذر ساکولنت ستاره دریایی stapelia gigantea

بذر ساکولنت ستاره دریایی stapelia giganteaنامهای ساکولنت ستاره دریایی به انگلیسی:
Zulu giant,[3] carrion plant or toad plant
 


ساکولنتی بومی جنوب شرقی آفریقا  از خانواده ساکولنتهای استاپلیا که حداکثر تا 20 سانتیمتر ارتفاع گرفته  
و شکل بوته ای به خود می گیرد دارای گلهای بسیار بزرگ به شکل ستاره دریایی با قطر حدود 35سانتیمتر می باشد.

گیاهی آسان برای پرورش می باشد.حداقل دمای 10درجه بالای صفر را می تواند تحمل کند خاک ماسه ای را 
می پسندد و محیط نیمه آفتابی و نیم سایه برایش مناسب تر از تمام آفتابی است.
نحوه کاشت بذر ساکولنت ستاره دریایی

مانند بذر کاکتوسها در روی خاک استرلیزه شده بذرهای استرلیزه شده را مستقر
می کنیم و آنها را مر طوب نگه می داریم.
هر بسته حاوی  پنج  عدد بذر  ساکولنت ستاره دریایی
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی