بذر ساکولنت گوش خوکی Cotyledon barbeyi

بذر ساکولنت گوش خوکی  Cotyledon barbeyi

بذر ساکولنت گوش خوکی  Cotyledon barbeyi نامهای ساکولنت گوش خوکی به انگلیسی:
Pig's ear (English)
Cotyledon barbeyi

 
ساکولنتی راحت برای پرورش  که تا دومتر هم ارتفاع می گیرد.دارای گلهای قرمز براق می باشد.بومی جنوب آفریقا
که به صورت بوته ای رشد می کند و شاخه های فراوانی از پایه تولید می کند.علاقه مند به نواحی صخره ای است.نحوه کاشت بذر کاکتوس گوش خوکی

مانند بذر کاکتوسها در روی خاک استرلیزه شده بذرهای استرلیزه شده را مستقر
می کنیم و آنها را مر طوب نگه می داریم.هر بسته حاوی ده  عدد بذر ساکولنت گوش خوکی
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی